1.4.1 Särdal nr 2

(Ur "Hallands Landsbeskrifning 1729", sid 64-65)

No2 Särdahl Swen Bengs g.

Brukas af  Nills Hanson 1/4

Inhusen Bristfällige till tak och wäggar, ett herbergshuus felar dess uthuus länga, temmel. stor fins Behållen. Redskapshuus felar

Nanne Andersson 1/2

Manhusen till stuga behållen, men storstuga med herberg bristfälligt. 2ne uthuuslängor, den ena behållen men den andra Bristfällig till tak och skifte.

Ett Bryghuus för Begge Åboerne fehlar.

Fins ingen humblegård, kan eij heller här wid någon anläggas.

2ne Kåhlgårdar omgierde med steen och eneris, kan i brist af fast iord mohn, eij af steen öfwer allt anläggas.

Hemmanets gierdesgårdar äro dells af steen och dells av Eneris, hafwa temmel. ondt om steen att uppläggia honom öfver allt med

Åckeren Beståer af grus och kall öriord, behöfwer fyllning men intet dikning, gifwer i medellmåttig åhrsväxt 1 á 2 korn efter ett och i god åhrsväxt 2 á 3.

 

Ängen af leer-iordmohn samt kall måsacktigt och een deel gräswall, een deel näär, och een deel något långt aflägse.

Ängen bättre än åckeren-iorden

Ingen Beteshage än sielfwa fäladsmarcken, een intäpt lycka upptagen till åcker af fälads-Marcken, fins ingen skoug eij heller Qwarn eller fiske watn, än allenast i sallt hafwet.

Niuter 1/4 gammal förmedling i mantal till 5 Dlr 12/. som i Åhrl. räntan afdragen är. Cronan Bespardt (16 Dlr 16/.) Harplinge Kiörckia anslagen all Smör räntan till (7 Dlr) Lahollms Ladugård dagswärcks pgr (- .24.)  (=24 Dlr 8/.:) 

Begge åboerne betallt städia till Kiörckian och gifwit 8 Dlr Smt hwardera, den förra för 36 åhr sedan, och den senare in Ao 1702, 1 Lisp, och in Ao 1712, 1 Lisp, för hwilcket senare Lisspunds städia han blefwet förskont, efter hemmanet waret så godt som öde.

Begge åboerne mycket Fattige, dock praesterat Båts Man.

 

Till Inledning