Storskifte 1819
Kommentarer.

Via Lantmäteriet i Gävle har jag införskaffat en karta   som upprättades i samband med Storskifte av Haverdals by år 1819.


(större format , 90 Kb)

Till kartan finns dessutom ett protokoll, vilket jag har försökt tolka och renskriva.

Av protokollet framgår, att skiftningen påbörjades år 1800, men att skiljaktigheter uppstått. Rätten fällde utslag i februari 1813. I juni 1819 var det så dags att fullfölja skiftet, vilket avslutades den 9 oktober samma år. Att det inte heller då kunde ske helt problemfritt framgår av protokollet.

Haverdals by bestod vid den tiden av 7 gårdar (hemman) numrerade som No1-No7. För varje hemman kunde det finnas flera delägare. Byn låg där Annies gård nu ligger. 

Undantaget var kyrkohemmanet No1, som låg ett par km mot NO. Av protokollet framgår dessutom att No5 delades upp på de övriga, av skäl som inte riktigt framgår.

Vid renskrivningen har jag försökt vara så bokstavstrogen som möjligt. Att ett ord ibland stavas olika, beror således (oftast) på att författaren stavat olika. 

Ett och annat stavfel från min sida har dock sannolikt smugit sig in. För ord där jag är tveksam till tolkningen, finns en markering (?) efter ordet. 

Även beträffande val av gemener/versaler, har jag försökt tolka originalet så gott det går.

Som framgår av originalet (se nästa sida), är papperet mycket väl utnyttjat med varje rad fullskriven (med många avstavningar) och utan stycke-indelning. För att få utskriften mer lättläst(?), har jag delat upp texten i nytt stycke bl.a. vid varje ny paragraf (§). Likaså finns det en hel del   ___-markeringar, som jag inte skrivit ut , utan tolkat som nytt stycke.

Utöver ren text innehåller protokollet tabeller över markvärdering och fördelning. Dessa är ännu ej renskrivna. 

I texten har jag lagt in ett antal numrerade (klickbara) fotnötter [1]

/TN

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa