1.4.2 Hafwerdahl nr 3 

(Ur "Hallands Landsbeskrifning 1729", sid 59-60)

No 3 Hafwerdahl  P. Bengs g.

Beboos af Håkan Arfwedson  1/16 och Nills Peersson 3/16 

Begge Åboernes Manhuus byggningar, Behållne, utan bristfälligt till Farstugurne.

2ne uthuus längor sammaledes Behållne, undantagandes Bristfällige till een dhel stollpar och skifte.

Trä eller humblegård fins intet eij heller tillfälle att anlägga någon. Een kåhlgård för åboerne tillhopa, omgierd med steen och åsar öfwer. Ohl bråterne Bestå deels af sten, dells af ene samt annat ahle och Biörcke ris, kan med tiden öfwer allt anläggas med steen, uthför detta hemman har flygsanden tämmel. intränckt sig, ty njuta de Sandris, till att täppa, på de stellen han på ägorne giör skada.

Åckeren deells af sandjord och deels af Sann bewuxen, bestående af gruus och piesmylle, samt mulliord, förbättras med giötsel och dikning men intet med fyllning, gifwer efter ett korn i medellmåttig åhrswäxt 3 och i god fyra.

 

Ängen  af deel gräswall, een deel af liungmark, een deel af kall kiermarck,  öfwerwuxen med smått krantigt Ahl, Biörch och wije, een del när belägne, och een deel ungefär 1/4 mihl från gården. Åckeren i Bruk utan hwad af Flygsand kan wara öfwergångit, hwaremot de på samfällt fäladsmarck intaget några aparte lyckor.

Ägorne merendells lika goda. 

Ingen Betes hage utan allenast sielfwa fälads marcken, som är sambfällt med Crono och frällse hemmanen till een deel, öfwergången med flygsand, dells med liung och gräs wall, är dock temmel god, utiord fins intet, eij heller lyckor, widare änn hwad uner åcker och ängs Beskrivning finnes omrört. Ingen skoug eller torf skiörd på fäladsmarcken eij heller Quarn, eller fiske wattn, Widare änn i Sallt Siöen, Andra härligheter finnes intet. 

Hemmanet Cronan Bespardt, och njuter 1/8 förmedl. i mantal till 24 öre, som i åhrl. räntan afdragen är. Begge Åboerne icke stadt, utan in anno 1720 taget Faste bref. Men hemmanet sedermera in Ao 1721 som skattewrak blefwet ansedt. Äro behållne och praesterat Båtsman.

Till Inledning