1.4.3 Skintaby nr 6

(Ur "Hallands Landsbeskrifning 1729", sid 68-69)

No6 Skintaby Jöns J. gd

Brukas av Börge Nanneson 1/2.

Manhusen behållne. 3ne uthuus länger med Bryghuus bristfällige till några stollpar, skifte och tak.

Lars Bengtson 1/2

Man husen tämmel. bristfällige. 3ne uthuus länger den ena behållen, de andra bristfällige till tak ock wäggar.

Ingen trä eller humblegd kan eij heller någon anläggas, emedan jorden är för sid at han icke kan hafwa någon wäxt. 3ne kåhl gårdar omhegnade mest med steen, utan något af rijs och stafwer, som kan med tiden af sten anläggas, de öfrige hemmanets gierdsgårdar bestå af steen ock enerijs med slänge öfwer, anlägges öfwer alt af steen.

Åkern består mäst af mulljord, utan några åkrar här och der af kall öhr och grusjord, behöfwer fyllning och dijkning, gifwer i medellmåttig åhrs wäxt 3 á 4 ock i god 4 á 5 efter ett korn,

 

ängen merendells af gräswalls ma, tämmel tufwig, utan en dehl liung ma ock bewuxen ned något Eke, ahle, Biörcke och wije, så wäl åker som ängen någorlunda god en dehl långdt i från gd belägne, warandes alt i fullkombligt bruk. 

Fins 2ne af fäladz marken intäpte lyckor uptagne till åcker och äng ingen betes mark, än lott uti en betes hage kallad Ekeberget bewuxen med ung Eke och Boke skoug,  Samfält fälats mark någorlunda god och tuwig af gräswall samt liung. Ingen Qwarn eller fiske watten widare än i Salthafwet.

Hemmanet Cronan bespart med ränta (21.28) Harplinge Kyrkja niuter hela smör räntan bestående af 4 Lisp i penning (7.-) Laholms Ladugård anslagit dagswerks penningen  (-.20) (= 29.20)

bägge  åboerne stadt af Kyrkjan den förra in Ao 1702 och den senare in Ao 1702 gifwit i städja hwardera 16 Dlr Smt.

den förra förmögen men den senare fattig har dock begge praesterat Båtsman.

 

Till Inledning