Den 7 October.

Sedan såwäl delningen som utpålningen å Utmarks Intäckterne Stubbarne och Nylyckornewar blefwen wekställd, samt äfwen utmarken mellan hemmans Nren å Charta delad sammanträdde ånyo delägarna, för att öfwerlägga om delningen, åboerne emellan inom varje nummer.

§17. Följande beslut om denna delning fattades: Stubborne 1mo No2 Nanne och Swens lott, denna delas mitt i tu för Öster och Wäster och Lotta delägarne om läget sins emellan sjelfwe.

2do No7. Olof Perssons andel deruti för No5 utlägges utmed No2:s gräns, sedan delas den öfriga för Norr och Söder och undfår Mathis Larssonför sin i No7 ägande 1/8 del östra läget, dernest wäster om Olof Persson för ?/32 del, widare Jöns Jönsson för ?/32 del och westerst Per Jönsson  med Sissa gemensamt för ?16 del.

3tio No4 delas i fyra lika Lotter med delnings Liniernes sträckning från Norr till Söder och erhåller Bengt Pålsson för ?16 del det östra läget, dernäst öster om enkan Sissa med dess interessenter, widare Anders Ingemansson och wästerst Jöns Jönsson alt för ?16 del hwardera.

Bengt Pålssons andel i denna lott för dess ?/56 del i No5 tilldelas honom i sammanhang med dess ?56 dels Lott.

4to No3 Mathis Larsson och Jöns Jönsson bytte sina ?/16 delar hwarigenom Jöns fick Mathias i detta No och denne Jöns i No4.

genom detta byte skall Jöns i denna Lott hafwa för 5/32delar och Enkan Sissa för 3/32delar. Enkans skifte utlägges utmed östra gränsen, till lika bredd med Jöns Jönssons vid No6 gräns samt slutar i söder wid hopa torfmossen; härigenom erhåller Jöns wästra läget längs med Inägo gränsen och i söder nedom Sissas.

Knä må å mitten på Linien göras om så tarfwas.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa