Den 9 October.

Utstakningen af Lotterne i Utmarken äfwen som emellan åboerne i intäkterne war nu förättad stenar i skiljepunkterne der sådant för watten kunde ske, hwarefter delägarna med Nemnden sammanträdde:

§20. Rörande Läget emellan ?/16 delarne å No4-ras Lott i Nylyckorne beslutades att Anders Ingemansson skulle hafwa den norra dernest söder om Jöns Jönsson, widare Bengt Pålsson och söderst enkan Sissa med dess intressenter.

§21. Om läget i No5 lottades och utföll sålunda, at enkan Sissa fick norra läget dernest söder om Jöns Jönsson, widare Olof Persson, Nanne och, Swen Nilsson, Bengt Pålsson, Anders Ingemansson och södra läget bengt Swenson.

Bengt Swensson och Anders Ingemansson bytte Lotter så att den senare fick södra läget.

§22. Åboerna inom No2 Lottade om läget i Utmarken och tillföll Anders Ingemansson det wästra och Nanne Jemte Swen Nilsson det Östra och Norra:

§23. På tillfrågan  om delägarne äskade fortsättning af den af Herr Commissions Landtmätaren Brandberg förehafde stängsell delning härstädes, swarades enhälligt, att de beslutadt låta denna delning hwila och ej utom nytt förordnande dertill, åter företagas.

Charta med tillhörande handlingar begärte delägarne motLösen att få.

Sedan på skedde tillfrågan, icke något widare rörande denna förrättning till protocollet war att anföra, afslutades detsamma och blef till delägarnes efterrättelse. §18 i 1783 Års Kongl: Landtmäteriförordning tillika med Kongl: Resolution af den 21 julii 1793 uppläste.

Så wara förrättadt.

Betygar på Embetets wägnar

K Apelstam

Jöns Jönsson, Anders Ingemansson, Bengt Swensson, Swen Nilsson, Jöns Mattisson, Pehr Jönsson, Anders Nanneson, Bengt Pålsson, Olof Persson, Enkan Sissa Jonsdotter, Swen Jönsson (n:m), Sven Christian Andersson (n:m)

   1  2  3  4  5  6  7  8