Protocoll och Beskrifning till Chartan öfver Hafwerdahls Bys Utmark upprättad 1819.


(hela protokollet  , 899 Kb)

År 1819 den 9 junii infant sig undertecknad Commissiön Landtmätare i Hafwerdals By af Harplinge Socken, Halmstads Härad och Hallands Län, för att enligt Konungens Respective Befallningshafwandes under den 31 augusti 1818 utgifne förordnande fullfölja en, år 1800, af Herr Commissiöns Landtmätare Brandberg därstädes börjad Utmarks och Stängseldelning.

Efter skedd laglig kallelse woro närvarande, utom biträdande nämdemännen Sven Christian Andersson från Lyngåkra och Jöns Börjesson från Slyrestad(?) följande delägare i Hafwerdals By: 

No1 Bengt Svensson,

No2 Anders Ingemansson, Nanne Larsson och Sven Nilsson,

No3 Jöns Jönsson, Mattis Larsson och Enkan Sissa(?) Jönsdotter,

No4 Bengt Pålsson och Sven Nilsson,

No6 Per Jönsson och

No7 Ola Persson samt från

No1, Broen, Bengt Svensson.[2]

 

§1. Den del af förordnandet som rörer delningen av denna Bys utmark, jämte Herr Commisions Landtmätaren Brandbergs öfver de wid samma delning yppade stridigheter af den 31ste  December år 1812 gifne uttalande, tillika med Halmstads Härads Tings Rätts deröfwer fällande utslag den 19 derpå följande februarii blefwo för wederbörande uppläste, hwarefter och sedan delägarna tillkännagifwit, att icke  Beswären öfver förbemälte utslag blifwit wid Lagmans Rätten fullföljde, utan det samma wunnit laga kraft, förekom följande rörande denna delning till öfwerläggning:

§2.Chartan öfwer denna Bys utmarker, hwilken till en del war författad i Åker scalan och till en annan del i Skogs scalan, skall innan den godtages för delningens werkställande derå, med marken till distans(?) och likformighet omföras, men som denna omförelse lättast kan skje vid samma tillfälle då marken graderas[3],och gradering enligt delägarnes förut fattade beslut som nödvändig måste förättas, så uppskjutes intill dess äfwen med Chartans jemförelse.

§3. Delägarne yrkade att förättningsmannen wille först företaga delningen af Byens, uti Intagan Stubbarne kallad, belägne Torfmåsse, på det de för innevarande år må kunna få begagna sig av Torfskjörd deruti. I anledning häraf förfogade sig underteknad med nämnd och delägare ut till nemnde Måsse då först företogs gränsens bestämmande deromkring emot ängmarken derefter gradering af den samma hwilken sålunda förättades, att den bästa och djupaste delen sattes till en grad och widare alt eftersom Måssen befants wara mera grund till en och en half, en och trefjerdedels samt två grader[4]

Å Chartan aftecknades dessa skiljaktigheter sådane som delägarne dem, medelst pålars nedsättande på marken utviste. Den särskilt upprättade graderings längden, som av delägarne i denna del justerades och godkändes, utwisar närmare skiljaktigheternses widd.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa