Nylyckorne.

1 mo No2. Till detta hemmans Nr har blifwit beräknadt Nanne och Swens hagar samt Arfwids Lycka.Någon delning dem emellan kunde ej ske emedan de om grunderne sig icke kunde förena, utan må så wida de ej sjelfwa denna delning Wilja göra, den samma framledes och utan att de öfriga åtgärderne derigenom hindras, i Laglig ordning behandlas.

2do No7. I lkhet med hufwudlotterne  komma desse lotter att utläggas och undfår[9] Mathias Larsson för sin ?8del det södra läget, dernest norr om Olof Persson för ?/32, Jöns Jönsson för ?32del och det norra  Per Jönsson med dess meddelägareför ?16del.

3tio No3 Till detta Nr har båtsmans Lyckan blifwit räknad, och undfår så wäl häruti som uti sjelfwa skiftet Jöns Jönsson för 3/32 det södra, Mathias Larson för ?/16del medlersta och enkan Sissa för 3/32delar det norra läget. Delnings Linierne kommer att sträckas för öster och wäster.

4to No4 delas i 4ra lika delar eller en ill hwarje ?/16del och kommer lotten, sedan utstakning skedt, att afgöra hwarjes läge.

5to No5 hwartill Per Jönssons torplycka blifvit beräknad, delas i 7 st lika lotter för Öster och Wäster och lotta delägarne om läget sedan utstakning skedt.

Olof Perssons och enkan Sissas å samfälta gatmarken belägna tomter med det nödiga utrymmet för gödselplatserne derwid, äro efter förut stadgat blifwit afdragne i No7 Utmarks Lott.

§18. Någon delning å sjelfwa utmarken åboerne emellan inom Nren ansågo icke delägarne nödwändig hälst marken hädanefter som hittils skedt till bete kommer att gagnas; dock skulle någon derå finna nyttigt instänga till odling någon liten del, skall wederlag af lika beskaffad jord då åsättas till grannarne, och skulle de ej om platsarne öfwerenskomma skall lottning i tvänne ojäfwiga mäns närvaro, tvisten härutinnan afgöra.

§19. De wägarsom vid delningen afdragne och till allmänt behof lämnade, skola delägarne gemensamt anlägga och underhålla, samt dika der sådant tarfwas. Wägen uti Stubb skiftet skall vara anlagdfarbar inom mästa torfskörs, efter den, för torfmossens behof äfwen kommer att gagnas.

Densamme skall med diken å sidorne förses.

Uppläst och widkändt.

1  2  3  4  5  6  7  9  Nästa