Den 11 Junii.

§6. I widerbörandes närwaro skedde denna dag utpålning af hwarje hemmans Lott uti förberörde Torf Mosse i Intägterne Stubborne belägen, hwarefter också åtskilliga klyfningar emellan åboerne inom hemmanen företogs och werkstäldtes alt på sätt Beskrifningen deröfwer utwisar.

Den 19 Junii.

Nemnd och samtlige Hafwerdahls Bys delägare tillstädes.

§7. Till öfwerläggning förekom delning å Intägterne och hwarved följande stadgades: Åker och Äng må gemensamt med hvarannan delas och odlingsersättning och 0 16 B?? = 32 ???? per Tunnland för céderad[6] åker gifwas.

§8. Torfmossen Swarterås graderades den wästra och största delen till En grad och den östra trehörningen öster om torfgrafwen dubbelt sämre. Torfgrafwen skall anses såsom samfält.

§9. Till Torftorkningsplats afsattes längst hela norra Laggen af mossen en remsa af 30 alnars bredd och skall hwarje utför sin mosslott begagna torkningsplats.

§10. Förenemnde mosse delas på tvären eller från Söder till Norr och erhåller hwarje hemman sin tillstandiga andel deruti. Delägarnes andelar uti hemmanet No5 eller den så kallade Kopparhagen tilldrages(?) deras öfrige ägoandelar i likhet med hwad som skedt uti Stubbamossen.

§11. No1 Broens andel är tvistig och skall genom den allmänna Charta Beskrifningen urskilljas.

§12. Om läget lottades emellan No1 och 7 i hwilken ända början skulle ske, och afgår No1 så tager No2 i stället och då undfår ägaren av No1  sin andel i No5,  i östra ändan av mossen.

§13. Genom lottning undfick No2 wästra läget därnäst No3, 4, 6 och 7 östra läget.

§14. Alla tomteplatsar med derwid belägna hagar å Ut- eller gatmarken äfwensom den samma skola mätas, graderas och delas sålunda att hwar och en bibehåller sin tomt och hagar och hwad den ena mera än den andra i proportion efter dess hemmantal deruti hafwer, skall ersättning gifwas i Nylycke skiftet hwilket skifte i en litt till hwardera skall delas.

§15. Stubblyckorne afskiljes i tvenne skiften efter gropen som utgör skillnad emellan mossa styckena och Stubborne. Uti hwar af desse skiften erhåller hwarje hemman efter mt(?) en Lott.

Uppläst och widkändt Betygar 

På Embetets wägnar

K Apelstam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa