Härwed anmärktes, att den så kallade SkomakareLyckan och torplyckan, som förmenes tillhöra Harplinge Kyrka, ej ingå uti beräkning med Nylyckorne, utan komma de, tillswidare, att begagnas av delägarne gemensamt.

Sjelfwa  Utmarken, hwartill beräknas de tomter och hagar som på gatmarken äro belägne, delas uti ett skifte till hvardera hemmanet, då äfwen No5 beräknas, med delnings Liniernas sträckning från Norr till Söder.

Genom lottning utröntes hwarje hemmans läge, och utföll sålunda att No3 erhöll Österst, till hwilket läge den så kallade Grefwa Slätten räknas; dernäst i wäster No2, Widare No4, No7, och 6 samt westerst vid Tånglägsplatsen No5.

Hwarje delägares andel uti No5, drages tillsammans wid delningen av Intägterne Stubbarne med dens öfrige hemmans delar, på lika sätt som skedt wid delningen af Torfmåssarne.

Wid Särdahls gräns utlägges en wäg med 6 alnars bredd med diken inräknade, från Särdahlswägen till det så kallade Tobakshålet wid westra hagen.

Följande förändring uti skiftesläggningen skedde: No2 som uti Stubbarne skall erhålla 2ne skiften skall ock i Nylyckorne erhålla 2ne nemlig för en fjerdedel på hwarje stelle, och läget för den ena ¼ delen emellan No7 och 3 eller den No4 förut warit tillagt läget, hvilket nu för det samma förändras norr om No3; samt för den andra ¼ delen uti No2, norr härom eller emellan No4 och 5.

Wid delningen, inom No2 skall det bättre skiftet i Nylyckorne, som anses vara det södra, sammanläggas med det sämre, Södrauti Stubbarne och twert om de norra skiftena uti desse Intägter tillhopaläggas.

Mera war ej för dagen till protocollet att anföra, utom det att hwar och en får öfwerfara hwar annans ägor då högsta nöden det erfordrar, äfwensom att den ena skall undandika för den andra där sådant behöfwes.

Med förestående  delnings grunder förklare vi oss till alla delar fullkomligen nöjda.

Ut Supra[8].

Anders Nanneson, Swen Nilsson, Anders Ingemansson, Jöns Jönsson, Jöns Mattesson, Pehr Jönsson, Olof Pehrsson, Bengt Pålsson, Bengt Swensson.

Så wara Öfwerenskommit. Betygar,

På Embetets Wägnar

K Apelstam

Swen Jönsson, Swen Christian Andersson Nämndemän

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa