§4. Rörande delningen af merannämnde Måsse stadgades att hwarje Hemmans nummer skulle deruti hafwa en lott efter dess oförmedlade mantal, att delnings Linierne skola sträckas från Måssens lagg[5] rätt ut till den redan uppskurna delen deraf, belägen intill Harplinge bys gräns, och som oduglig från beräkning, avskiljd, och som Hemmanet No5, bestående af ett åttondels mantal, nyttjas som utbruk till de övriga bebyggde hemmans numren uti Byen, utom till No6, och warje Åbo däruti äger lika del, eller sjundedelen, så beslutades äfwen att hwar och en skulle få denna sin sjundedel eller femtiondesjettedel  efter helt räknadt, utlagd till dess största Hemmansparts andel uti de andre numren sålunda:

att No1 Broen intill sin åttonde del undfår sin femtiondesjettedel  af No5;

Anders Ingemansson intill sin ¼ de del i No2 sin 1/56 del i No5;

Nanne Larsson och Sven Nilsson till deras ¼ de del i No2 femtiondesjettedelen i No5;

Jöns Jönsson till sina 3/32 delar uti No3 femtiondesjettedelen i No5;

 

Ola Persson till 1/32(?) delen uti No7 femtiondesjettedelen i No5;

Enkan Sissa till sina 3/32 delar uti No3 femtiondesjettedelen i No5 och

Bengt Pålsson till sin 1/16 de del uti No4 äfwen femtiondesjettedelen i No5.

§5. Beträffande hvarje Hemmans läge beslutades, att No1 skulle börja å endera sidan, norr eller söder, som genom lottning skall utrönas, därefter No2, 3, 4, 6 och 7. Genom lottning som nu skjedde erhöll No1 nordöstra Läget och sålunda No7 det sodöstra. Lotterne skola efter deras storlek proportionaliter hafwa lika bredd i Måssens lagg och äfwen lika wid gränsen af den uppskurna delen af Måssen. På nästa fredag skola delägarna ånyo samlas, då utpålning av Lottorne uti merberörde Måsse kommer att förrättas.

På Embetets wägnar

K Apelstam

Sven Christian Andersson, Jöns Börjesson

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa