Den 28 September 1819.

Tillstädes: förrättningsmannen, wanliga Nämnden och Samtliga Hafwerdahls Byemän samt åboen Bengt Svensson från Kyrko hemmanet No1 Broen hvilken äger ¼ delen af hemmanet No5 i Hafwerdahl. Till öfwerläggning, rörande delningen Utmarken med med därå warande Intägter, förekom följande:

§16. Wägar. En wäg över Måssängarne utmed Torfmossen derå tillblifwande Öfra ängskifte, 6 alnar bred, diken inberäknade. Wägen öfwer utmarken mot Särdahl, blir i samma läge den nu har, och afräknas till 9 alnars bredd, utom diken. En väg från Byen till Stranden i det läge den å Chartan finnes marquerad, med nödige rätningar, från hwilken wäg, wäster om flygsandsfältet kommer att afgå en annan wäg till Stranden, utmed gröna håla, emellan bergen till Särdahls gräns. Dessa vägar afräknas till 6 alnars bredd med 1 ½ alns dike på ömse sidor.

Sammfällighetsplatsen: Längs utmed stranden, utlägges till Tånguppläggningsplats så mycken af den odugliga marken som ej kan anses böra ingåuti delning hemmanen emellan, äfwensom wid Byen tages till samfällighet, Gatumarken  med marken omkring Swarterås Torfmosse och flygsandsfältet utmed Inägogärdesgården till Särdahls Råskång(?), efter de bugter ungefärligen, som flygsandsfältet å Chartan utwisar. Uti de så kallade Måssängarne i Stubbarne befinnes utmed harplinge gräns, en liten Torfmosse, som också till samfält utskärande fråntages. Enris, Ljung och Sten med mera förblifwer till gemensamt begagnande.  

Alla Intagorne, utan afseende på Åker och Äng, delas lika till hwarje efter dels innehafwande oförmedlade hemmanstal, och skall för Åker som lemnas, erhålla i odlingsersättning 16?? 32?? För hwarje Refwadt[7] Tunnland. Om Lägen uti Stubb- och Måsängarne blef öfwerenskomit att

No2 skall hafva för den ena fjerdedelen, halfwa Täppet med någon Äng söder om, om sådant erfordras, och för den andra fjerdedelen af Svinakroksängen af hwilken hemmanet

No1 i Broen för dess andel i No5 Hafwerdahl, skall hafwa södra delen wid Utmarksgärdesgården.

No6 erhåller dels Intag samt Äng öster och söder om till fyllnad winnes.

Hemmanen No3, 4 och 7 erhåller medlersta delen af Stubbarne med delnings Liniernes sträckning från Norr  till Söder mot Torfmossarne; och bekommer

No7 Östra läget,

No3 det wästra och

N0 4det medlersta.

Nylyckorne hwartill räknas Nanne och Sven Nilssons Kålhagar samt Arfwids Lycka, hwilka intägter kommer att No2 äfwen som Båtsmanslyckan hwilken beräknas. No3 delas med delnings Liniernas sträckning från wägen till gärdesgården, uti ett stycke till hwardera hemmanet hwaraf No6 skall hafwaSödra Läget, därnäst i Norr No7, widare No4, 3, och 2 samt 5 Norderst av små Lyckorne. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa